Allmänna villkor

1. Allmänt

Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Stenqvist Media (org. nr 870111-1430), (i följande text kallat Stenqvist Media). Avtalet gäller samtliga tjänster och produkter Stenqvist Media erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

 

1.2 Ändringar av avtalet

Stenqvist Media förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på Stenqvist Media’s hemsida (www.företagsmail.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning

2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller kortbetalning.

 

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

 

2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan

För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer Stenqvist Media senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att betala den medföljande fakturan. När fakturan är betald förnyas abonnemanget. Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.

 

2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad

För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar Stenqvist Media ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då Stenqvist Media skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Stenqvist Media rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehåll raderas. Kunden är betalningsskyldig för utställd faktura.

 

2.5 Förändringar av avgifter

Avgiftsändringar informeras via Stenqvist Media’s hemsida (www.företagsmail.se). Stenqvist Media har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

 

2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos Stenqvist Media när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang.

 

2.7 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till support@företagsmail.se och därefter bekräftar uppsägningen genom att besvara det mail som Stenqvist Media skickar ut efter kundens begäran.

 

2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Stenqvist Media ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på Stenqvist Medias’s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

 

2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Stenqvist Media.

 

2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar Stenqvist Media från kunden ut en avgift på 350 kronor exklusive moms.

3. Support och underhåll

3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Stenqvist Media meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Stenqvist Media meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står Stenqvist Media fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

 

3.2 Supporttider

Stenqvist Media förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Stenqvist Media’s hemsida.

 

3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell

Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar Stenqvist Media för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på Stenqvist Medias’s servrar. För webbhotell sparar Stenqvist Media kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock Stenqvist Media fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

Stenqvist Media tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av Stenqvist Media.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Stenqvist Media innebär att:
– inte bryta mot svensk lag.
– enbart nyttja den tjänst hos Stenqvist Media som kunden beställt.
– inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
– i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för Stenqvist Media eller annan.
– alltid kontakta Stenqvist Media genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
– uppdatera sina personuppgifter.
– om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget.
– enbart lägga in domäner i Stenqvist Media’s system som ägs av kunden.
– inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.

5.2 Kundens avtalsbrott

Stenqvist Media har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Stenqvist Media. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Stenqvist Media’s ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Stenqvist Media för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.

7. Övriga villkor

7.1 Domännamn

Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra.

 

7.2 IIS registreringsvillkor

Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn

 

7.3 Extratjänster/produkter

Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med Stenqvist Media. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med Stenqvist Media. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

 

7.4 Domäner

För samtliga domäner som Stenqvist Media registrerar åt kunden ska kunden stå som ägare (om kunden inte önskar annat) och Stenqvist Media som eventuell teknisk/administrativ kontakt. Vid nyttjande av domän under ICANN godkänner kunden gällande villkor för ICANN. Läs mer på ICANN – Registrant Rights och EDDP – ICANN Restore/Renewal policy.

 

7.5 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Stenqvist Media och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.